American Shipper Coronavirus fallout for ocean shipping intensifies